โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ระบบ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ

ระบบ

ระบบ ในโปรโตซัวออร์แกเนลล์ของการย่อยอาหาร คือแวคิวโอลย่ … Read more