โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

โรงเรียน วัดไม้เรียง จัดพิธีรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียน วัดไม้เรียง  19 มีนาคม 2564 ได้ จัดพิธีประดับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับ ลูกเสือเนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2563 ชั้นที่ 3 จำนวน 150 คน ชั้นที่ 2 จำนวน 34 คน ชั้นที่ 1 จำนวน 8 คน รวม 192 คน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียน วัดไม้เรียง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลไม้เรียง ๑ (วัดหาดสูง) ได้ใช้ศาลาโรงธรรมวัดไม้เรียงเป็นสถานที่เรียน วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับการยกฐานะเป็นเอกเทศ ชื่อโรงเรียนประชาบาลไม้เรียง ๒  มีนายเพิ่ม  ไม้เรียง  เป็นครูใหญ่คนแรก ได้มีการเปลี่ยนต้นสังกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดไม้เรียง

โรงเรียนโรงเรียน

ในปีนี้ทาง โรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ชั้น  ป. ๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๖  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  ปทุมธานี   เมื่อวันที่  ๒๘ – ๓๑ มกราคม   ๒๕๖๐   รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการผูกเงื่อน  การเดินทรงตัวและโยนบอล  ชั้น ป.๑-๓  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๖      ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี   เมื่อวันที่  ๒๘ – ๓๑ มกราคม   ๒๕๖๐  และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ชั้น  ป. ๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๖ จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวัดไม้เรียงเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลไม้เรียง ๑ (วัดหาดสูง) ได้ใช้ศาลาโรงธรรมวัดไม้เรียงเป็นสถานที่เรียน วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับการยกฐานะเป็นเอกเทศ ชื่อโรงเรียนประชาบาลไม้เรียง ๒  มีนายเพิ่ม  ไม้เรียง  เป็นครูใหญ่คนแรก ได้มีการเปลี่ยนต้นสังกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดไม้เรียง

 

โรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

 ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง