โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

เรียนรู้ทดสอบ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

เรียนรู้ทดสอบ เงื่อนเชือก กันหน่อย กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดไม้เรียง ในวันที่ 18 มี.ค.2564  ปีการศึกษา 2563

มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  การคิด   การแก้ปัญหา    การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสำเร็จในการเรียน  มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  มีจิตสาธารณะ  มีความกตัญญู ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้ทดสอบ เรียนรู้ทดสอบ เรียนรู้ทดสอบ