โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ปรัชญา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญายุคกลาง

ปรัชญา ลักษณะทั่วไปของโลกทัศน์ยุคกลาง โลกทัศน์ของ ชาวคริสต์เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 1 ในปาเลสไตน์ในบริบทของวิกฤตสังคมทาส โลกทัศน์แบบโบราณไม่สอดคล้องกับระดับใหม่ของการตระหนักรู้ในตนเองทางสังคมอีกต่อไป ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และชีวิตทางจิตวิญญาณของสังคม ในขั้นต้น ศาสนาคริสต์แพร่กระจายภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันท่ามกลางชาวยิว แต่จากนั้นก็มีผู้แทนจากชนชาติอื่นหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก สาเหตุหลักมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าศาสนาคริสต์ถือกำเนิดขึ้น

ในฐานะศาสนาของผู้ถูกกดขี่ จ่าหน้าถึงทุกคนโดยไม่แบ่งแยกมิตรและศัตรู คนป่าเถื่อนและเฮลเลเนส เธอเปรียบเทียบความเลวทราม ความเย่อหยิ่งของขุนนางและผู้สูงศักดิ์ของสังคมโรมัน การกดขี่ทางสังคม เศรษฐกิจ การกดขี่ทางจิตวิญญาณของส่วนกว้างๆ ของสังคมกับการเทศนาถึงความรอดภายในจาก โลกที่เสื่อมทราม การบำเพ็ญตบะ ความห่วงใยต่อชะตากรรม ที่เข้าใจอย่างลึกลับ ของ ทั้งโลก ผู้มีอำนาจ ได้จัดให้มีการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนกลุ่มแรกที่ต่อต้านอุดมการณ์ที่เป็นทางการอย่างรุนแรง ข้อเท็จจริงของการประหัตประหารได้รับการแต่งแต้มด้วยอารมณ์

ปรัชญา

พิเศษในหลักคำสอนใหม่ ผู้ที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อของพวกเขาได้รับการประกาศให้เป็นวิสุทธิชน และภาพลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนกลายเป็นพื้นฐานทางความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดของจริยธรรมคริสเตียน ในการก่อตัวของเครื่องมือแนวคิดของหลักคำสอนของคริสเตียน บทบาทของอุดมคติทาง ปรัชญา โบราณ นั้นยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ และอิทธิพลของวัฒนธรรมอียิปต์และตะวันออกกลางก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน โลกทัศน์ของคริสเตียนมีพื้นฐานอยู่บนสมมติฐานสองประการ การสร้างและการเปิดเผย

การสร้างหมายถึงการสร้างโลกและมนุษย์โดยพระเจ้าจากความว่างเปล่า จากมุมมองทางปรัชญา แนวคิดนี้เป็นภววิทยาในธรรมชาติ ตอบคำถามเกี่ยวกับสาระสำคัญของโลกและเหตุผลของการเกิดขึ้นและการพัฒนา ธรรมชาติและมนุษย์ดำรงอยู่โดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาถูกสร้างขึ้น สร้างขึ้นโดยพระเจ้า นี่คือแก่นแท้ของพวกเขา ในศาสนาคริสต์ แนวคิดเรื่องพระเจ้าองค์เดียว และนี่คือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดจากศาสนาอิสลามและศาสนายิว ถูกมองผ่านชีวิตภายในว่าเป็นอัตราส่วนของ ภาวะไฮโปสเตส ทั้งสาม พ่อ จุดเริ่มต้นที่ไม่มีจุดเริ่มต้น บุตรหรือโลโกส

หลักการสร้างความหมาย พระวิญญาณบริสุทธิ์ หลักการ การให้ชีวิต หลักคำสอนเรื่องตรีเอกานุภาพได้รับการยอมรับจากคริสตจักรคริสเตียนส่วนใหญ่ วิวรณ์มีข้อมูลเกี่ยวกับพระเจ้า ระบุไว้ในพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า การรู้จักพระเจ้าหมายถึงการรู้จักการเปิดเผยของพระองค์ผ่านข้อความศักดิ์สิทธิ์ จากมุมมองของความรู้ทางปรัชญา การเปิดเผยสอดคล้องกับการทำงานของการรับรู้ แต่ความรู้ในความหมายทางศาสนานั้นแตกต่างจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ผ่าน

การเปิดเผยเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความรอดของมนุษยชาติโดยรวมและของแต่ละคน การรู้จักพระเจ้าหมายถึงการเชื่อในพระองค์ ไม่ใช่หลักฐานเชิงตรรกะ แต่ศรัทธามีบทบาทหลักในการกำหนดบทบาทที่นี่ ศรัทธาเป็นสถานะพิเศษทางสังคมและจิตวิทยา บนพื้นฐานของความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการช่วยชีวิตจิตวิญญาณและร่างกาย ซึ่งจัดกิจกรรมที่ใส่ใจอย่างมีเหตุผลในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น ปรัชญาในยุคกลางจึงมีศูนย์กลางในธรรมชาติ ซึ่งกำหนดลักษณะของมันเช่น จากมุมมองของความรู้เชิงปรัชญา การเปิดเผยสอดคล้องกับหน้าที่

การรับรู้ แต่ความรู้ในความหมายทางศาสนาโดยพื้นฐานแล้วแตกต่างจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ผ่านการเปิดเผยเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความรอดของมนุษยชาติโดยรวมและของแต่ละคน การรู้จักพระเจ้าหมายถึงการเชื่อในพระองค์ ไม่ใช่หลักฐานเชิงตรรกะ แต่ศรัทธามีบทบาทหลัก การกำหนดบทบาทที่นี่ เป็นศรัทธาในฐานะสภาวะพิเศษทางสังคมและจิตวิทยา โดยอาศัยการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการช่วยจิตวิญญาณและร่างกาย ซึ่งจัดกิจกรรมที่มีสติสัมปชัญญะอย่างมีเหตุมีผลในทางใด

ทางหนึ่ง ดังนั้น ปรัชญาในยุคกลางจึงมีลักษณะตามหลักทฤษฎี ซึ่งกำหนดคุณลักษณะต่างๆ เช่น พรหมจรรย์ เนรมิตนิยม ลัทธิอนุรักษนิยม จากมุมมองของความรู้เชิงปรัชญา การเปิดเผยสอดคล้องกับหน้าที่การรับรู้ แต่ความรู้ในความหมายทางศาสนาโดยพื้นฐานแล้วแตกต่างจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ผ่านการเปิดเผยเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความรอดของมนุษยชาติโดยรวมและของแต่ละคน การรู้จักพระเจ้าหมายถึงการเชื่อในพระองค์ ไม่ใช่หลักฐานเชิงตรรกะ แต่ศรัทธามีบทบาทหลัก

การกำหนดบทบาทที่นี่ เป็นศรัทธาในฐานะสภาวะพิเศษทางสังคมและจิตวิทยา โดยอาศัยการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการช่วยจิตวิญญาณและร่างกาย ซึ่งจัดกิจกรรมที่มีสติสัมปชัญญะอย่างมีเหตุมีผลในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น ปรัชญาในยุคกลางจึงมีลักษณะตามหลักทฤษฎี ซึ่งกำหนดคุณลักษณะต่างๆ เช่น พรหมจรรย์ เนรมิตนิยม ลัทธิอนุรักษนิยม ความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ผ่านการเปิดเผยเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความรอดของมนุษยชาติโดยรวมและของแต่ละคน การรู้จักพระเจ้าหมายถึงการเชื่อในพระองค์

ไม่ใช่หลักฐานเชิงตรรกะ แต่ศรัทธามีบทบาทหลักในการกำหนดบทบาทที่นี่ ศรัทธาเป็นสถานะพิเศษทางสังคมและจิตวิทยา บนพื้นฐานของความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการกอบกู้จิตวิญญาณและร่างกาย ซึ่งจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงเหตุผลในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น ปรัชญาในยุคกลางจึงมีศูนย์กลางในธรรมชาติ ซึ่งกำหนดลักษณะของมันเช่น ความรู้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ผ่านการเปิดเผยเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับความรอดของมนุษยชาติโดยรวมและของแต่ละคน

แต่ศรัทธามีบทบาทหลัก การกำหนดบทบาทที่นี่ เป็นศรัทธาในฐานะสภาวะพิเศษทางสังคมและจิตวิทยา โดยอาศัยการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการช่วยจิตวิญญาณและร่างกาย ซึ่งจัดกิจกรรมที่มีสติสัมปชัญญะอย่างมีเหตุมีผลในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น ปรัชญาในยุคกลางจึงมีลักษณะตามหลักทฤษฎี ซึ่งกำหนดคุณลักษณะต่างๆ เช่น พรหมจรรย์ เนรมิตนิยม ลัทธิอนุรักษนิยม เป็นศรัทธาในฐานะสภาวะพิเศษทางสังคมและจิตวิทยา โดยอาศัยการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการช่วยจิตวิญญาณและร่างกาย

ซึ่งจัดกิจกรรมที่มีสติสัมปชัญญะอย่างมีเหตุมีผลในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น ปรัชญาในยุคกลางจึงมีลักษณะตามหลักทฤษฎี ซึ่งกำหนดคุณลักษณะต่างๆ เช่น พรหมจรรย์ เนรมิตนิยม ลัทธิอนุรักษนิยม ศรัทธาเป็นสถานะพิเศษทางสังคมและจิตวิทยา บนพื้นฐานของความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการกอบกู้จิตวิญญาณและร่างกาย ซึ่งจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงเหตุผลในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้น ปรัชญาในยุคกลางจึงมีศูนย์กลางในธรรมชาติ ซึ่งกำหนดลักษณะของมันเช่น ในยุคกลาง มีการปฏิเสธวิธีการที่มีเหตุผลของปรัชญาโบราณในการอธิบายโลก แบบจำลองที่สมบูรณ์แบบของโลกถูกสร้างขึ้น สอดคล้องกับวิญญาณและจดหมายของหลักคำสอนของคริสเตียนอย่างเต็มที่

 

อ่านต่อได้ที่ >> มนุษย์ ปรัชญาทางศาสนาเดิมมีความเข้าใจยืนยันความสัมพันธ์ของมนุษย์