โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไม้เรียง

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 5 10 15 1
อนุบาล 3/1 8 12 20 1
อนุบาล 3/2 10 10 20 1
รวมชั้นอนุบาล 23 32 55 3
ป.1/1 20 10 30 1
ป.1/2 18 11 29 1
ป.2/1 14 9 23 1
ป.2/2 13 10 23 1
ป.3/1 15 9 24 1
ป.3/2 13 10 23 1
ป.4/1 15 9 24 1
ป.4/2 12 11 23 1
ป.5/1 10 13 23 1
ป.5/2 9 11 20 1
ป.6/1 10 13 23 1
ป.6/2 9 14 23 1
รวมชั้นประถมศึกษา 152 136 288 12
รวมทั้งหมด 175 168 343 8