โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ โลก โรงเรียนวัดไม้เรียง

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่   3 กิจกรรม ช่วงหยุดอยู่บ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส  โคโรนา  2019 หรือโควิด 19

1.กิจกรรม ตอบปัญหาทดสอบความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป และ นักเรียนโรงเรียนวัดไม้เรียง
2.กิจกรรม การทำโมบายบ้านปลอดบุหรี่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดไม้เรียง
3. กิจกรรม วาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดไม้เรียง

แบบทดสอบวัดความรู้กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก” โรงเรียนวัดไม้เรียง

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่