โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

การมอบเกียรติบัตร แก่ครูผู้สอนนักเรียน ที่มีผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ

 การมอบเกียรติบัตร แก่ครูผู้สอนนักเรียน ที่มีผลคะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ  10 พ.ค.2564

1. ครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

(Reading Test: RT)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับประเทศ

1) นางจำนัญ  จันทร์สว่าง

2) นางสาวเทพศิรินทร์  ทินกร

2. ครูผู้สอนนักเรียน ที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563

 นางสาวเทพศิรินทร์  ทินกร วิชาภาษาไทย

3. ครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

1) นางสาวธนัฐฐา  จรเปลี่ยว วิชาภาษาไทย

2) นางสาวเพชรไพลิน  สมแสง วิชาวิทยาศาสตร์

การมอบเกียรติบัตร

การมอบเกียรติบัตร การมอบเกียรติบัตร การมอบเกียรติบัตร การมอบเกียรติบัตร1