โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

การผจญภัย ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเข้าค่าย

การผจญภัย วันที่ 19 มีนาคม 2564 ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ และกิจกรรมการสำรวจธรรมชาติลูกเสือสำรอง

โรงเรียนวัดไม้เรียงจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง   และ มี คุณภาพระดับชาติ

การผจญภัยการผจญภัยการผจญภัย