โรงเรียนวัดไม้เรียง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089-97266-46

โรงเรียนวัดไม้เรียง

นางนันทรัตน์ สุมล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไม้เรียง

Previous
Next

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประวัติ  โรงเรียนวัดไม้เรียง

 โรงเรียนวัดไม้เรียง    ที่ตั้ง ๒๑๑  หมู่ที่ ๑    ตำบลไม้เรียง     อำเภอฉวาง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒  รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๖๐

โทรศัพท์ ๐๘๙๙๗๒๖๖๔๖  โทรสาร…-….     E-Mail : n_rat๕๐@hotmail.com

เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาลปีที่  ๑  ถึงระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่  ๖   เนื้อที่   ๑๑  ไร่  ๑ งาน  ๗๕ ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ  ๓   หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  ๑,  ๒  และ  ๙   ต.ไม้เรียง   อ.ฉวาง   จ.นครศรีธรรมราช

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนวัดไม้เรียง เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลไม้เรียง ๑ (วัดหาดสูง) ได้ใช้ศาลาโรงธรรมวัดไม้เรียงเป็นสถานที่เรียน วันที่  ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับการยกฐานะเป็นเอกเทศ ชื่อโรงเรียนประชาบาลไม้เรียง ๒  มีนายเพิ่ม  ไม้เรียง  เป็นครูใหญ่คนแรก ได้มีการเปลี่ยนต้นสังกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดไม้เรียง

ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๐ ประชาชนร่วมกันสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง ๓ ห้องเรียนไม่เสร็จสมบูรณ์แต่สามารถนำนักเรียนเข้าไปเรียนได้

ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากรัฐบาล จำนวน ๓๒,๕๐๐ บาท  ต่อเติมอาคารอีก ๒ ห้องเรียนแต่งบไม่เพียงพอแก่การก่อสร้างจึงสร้างได้เพียง ๑ ห้องเรียนและซ่อมแซมเพิ่มเติม

อาคารเรียนเดิมที่ยังขาดอยู่รวมมีห้องเรียนที่สมบูรณ์ ๔ ห้องเรียน

ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๖ โรงเรียนได้เงินบริจาคสร้างเสาธงถาวรและต่อเติมอาคารอีก  ๒ ห้องเรียนและห้องพักครู ๑ ห้อง

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ก ๑  หลัง ขนาด  ๔ ห้องเรียน ส้วม  ๔ ที่นั่ง  ๑  หลัง  บ้านพักครู   ๒   ชั้น   ๑   หลัง

ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนได้งบประมาณจากทางราชการสร้างโรงฝึกงาน  ๑ หลัง  งบประมาณ ค่าก่อสร้าง  จำนวน   ๙๐,๐๐๐  บาท

ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๓ /๒๖  จำนวน ๑ หลัง  ขนาด  ๓  ห้องเรียน พร้อมส้วม  ๑  หลัง ขนาด ๓ ที่นั่ง  และได้รับบริจาคเครื่องขยายเสียง ๑ ชุด

ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๘  โรงเรียนได้รับเงินจากพรรคประชาธิปัตย์ (งบ ส.ส.)  สร้างสนามบาสเก็ตบอลถาวรร่วมกับงบผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบ มูลค่า  ๕๐,๐๐๐  บาท

ปี  พ.ศ. ๒๕๓๒โรงเรียนได้งบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบสปช. ๒๐๓ /๒๖ งบประมาณค่าก่อสร้าง  จำนวน   ๔๐๐,๐๐๐  บาท

ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  โรงเรียนได้รับเงินบริจาคติดตั้งไฟฟ้า พัดลม ภายในอาคารอเนกประสงค์ จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท

ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๙  โรงเรียนทางโรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากบริษัทเหมืองแร่เจียรวานิช  จำกัด  จังหวัดภูเก็ต  จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาทสร้างป้ายชื่อโรงเรียนถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ ครบ  ๕๐ ปี และในปีนี้  นายประสพ  อุบล   อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดไม้เรียง ได้เป็นผู้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรก  เป็นเงิน  ๙๒,๗๖๙  บาท

 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ


ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด ๔  ห้องเรียนจำนวน  ๑ หลัง  งบประมาณค่าก่อสร้าง  จำนวน  ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทและสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่งงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาทและในปีการศึกษานี้ทาง โรงเรียนวัดไม้เรียง ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๔๒
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๗ ได้รับการประเมินภายนอกรอบแรกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยบริษัท  BDO  RICHFIELD QUALITYASSESSNENT  LIMITED    โดยทำการประเมินระหว่างวันที่  ๒๘ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๗  โดยสรุปผลการประเมินดังนี้

มาตรฐานด้านผู้บริหาร  คุณภาพ   ดี    ๒   มาตรฐาน     พอใช้  ๒  มาตรฐาน  ปรับปรุง  ๑ มาตรฐาน

มาตรฐานด้านครู      คุณภาพ   ดี   –   มาตรฐาน     พอใช้   ๒   มาตรฐาน      ปรับปรุง   –  มาตรฐาน

มาตรฐานด้านผู้เรียน   คุณภาพ   ดี    ๒   มาตรฐาน   พอใช้   ๕   มาตรฐาน    ปรับปรุง   –  มาตรฐาน

สรุป คุณภาพ   ดี    ๔  มาตรฐาน     พอใช้  ๙   มาตรฐาน ปรับปรุง  ๑  มาตรฐาน

เกษียณอายุราชการ  

ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  วันที่  ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ นางนันทรัตน์   สุมล  ได้เดินทางมารับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่  แทนตำแหน่งว่าง  เนื่องจากนายวิจิตร   คหะวงศ์    เกษียณอายุราชการ  เมื่อวันที่  ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙

ในปี ๒๕๕๙  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทาสี และปูกระเบื้องอาคารเรียน        สปช. ๑๐๕/๒๙  เป็นเงินจำนวน ๒๐๘,๓๐๐ บาท  และได้รับเงินบริจาคจากสายบุญ Madarme Pearl  จำนวน ๑๔๔,๔๐๐ บาท  เพื่อใช้ในการปูกระเบื้องและพัฒนาโรงเรียน

 

ในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ชั้น  ป. ๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  ๖๖  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต  ปทุมธานี   เมื่อวันที่  ๒๘ – ๓๑ มกราคม   ๒๕๖๐   รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันการผูกเงื่อน  การเดินทรงตัวและโยนบอล  ชั้น ป.๑-๓  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  ๖๖      ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี   เมื่อวันที่  ๒๘ – ๓๑ มกราคม   ๒๕๖๐  และรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ชั้น  ป. ๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๖ จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่  ๒๑ – ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙

ในปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้รับเงินบริจาคจาก คุณณภัทร  ลิ้มสวาท จำนวน     ๖๐,๐๐๐ บาท  เพื่อใช้ในพัฒนาโรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนประถม ๔๔,๗๐๐ บาท

งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๖๔,๔๐๐ บาท งบประมาณเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด จำนวน ๗๕,๐๐๐ บาท และเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี จำนวน ๗๔,๙๓๐ บาท

ในปี ๒๕๖๐  โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนมาพัฒนาโรงเรียนขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ได้รับเงินบริจาค  จำนวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  นำมาสร้างเรือนพยาบาล

จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่  ๖๗  จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันผูกเงื่อน  เดินทรงตัว และโยนบอล  ระดับชั้น   ป.๑-๓ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ระดับชั้น ป.๔-๖  รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.๑-๓ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น  ป.๔-๖  รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑-๓  รางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และการสะกดรอย  ระดับชั้น ป.๔-๖

และทางโรงเรียนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัย จากมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา หลังที่ ๖๐ โรงเรียนวัดไม้เรียง  ทำพิธีรับมอบเมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โดยนายบุญเลิศ  ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานในการรับมอบ จากนายอนันต์     สัจเดว์  ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาสถานศึกษา ชมรมวิทยุสมัครเล่นกลุ่มปิโตรเลียมเพื่ออาสาพัฒนา ครั้งที่ ๕๓ จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑  โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนมาพัฒนาโรงเรียนขึ้นในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับเงินบริจาค  จำนวน  ๑๒๓,๖๘๑  บาท นำมาใช้ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ได้รับเงินมูลนิธิพลังน้ำใจไทย  ๓๕๔,๓๐๐  บาท เพื่อจัดทำกำแพงกั้นดินหลังอาคารเรียน ป.๑ ก. และปรับปรุงห้องน้ำ ๖๐๑/๒๖

การแข่งขันงานมหกรรม และ ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 

จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ : ภาคใต้  ณ จังหวัดตรัง  ทางโรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑- ป.๓  รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๔- ป.๖   รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้   ระดับชั้น ป.๔- ป.๖  รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน การผูกเงื่อน เดินทรงตัว  และโยนบอล  ระดับชั้น ป.๑- ป.๓  รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

(การเขียนเรื่องจากภาพ ) ระดับชั้น ป.๑- ป.๓  ด.ญ.ศิริลักษณ์  จันทร์ทิพย์ มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิชาคณิตศาสตร์ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๓,๔๘๗,๖๕๕ บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ทำพิธีเปิดอาคารเรียน โดยใช้ชื่อ อาคารเรียนพิกุลทอง  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น กรณีสถานศึกษาประสบภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” ( PABUK)  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามบาสเกต  จำนวน ๔๑๖,๐๐๐ บาท

 

วิสัยทัศน์  โรงเรียนวัดไม้เรียง 


“ ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดไม้เรียงจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   และมีคุณภาพระดับชาติ ”

 

พันธกิจ


จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้     คู่คุณธรรมอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล    ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพระดับชาติ

เป้าประสงค์


๑.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  การคิด   การแก้ปัญหา    การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสำเร็จในการเรียน  มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  มีจิตสาธารณะ  มีความกตัญญู ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรับผิดชอบต่อสังคม

๒.   เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

๓.  เพื่อยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

๔.  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อยู่อย่างพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ

คำขวัญ โรงเรียนวัดไม้เรียง


เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง